Zásada ochrany soukromí internetové stránky www.limmi.it

Tato internetová stránka shromažďuje a zpracovává některé osobní údaje svých uživatelů.

Tento dokument může být vytisknutý s použitím příkazu pro tisk, který se nachází v nastaveních kteréhokoli prohlížeče.

Souhrnný přehled ochrany soukromí

Osobní údaje jsou zpracovávány pro následující účely a s použitím následujících služeb:

Informace o způsobu deaktivace reklamních oznámení založených na zájmech

Kromě jakékoli funkce výslovného souhlasu („opt-out“), poskytnuté službami uvedenými v tomto dokumentu, si uživatelé mohou přečíst více o způsobu deaktivace reklamních oznámení založených na zájmech v příslušné části zásad používání souborů cookies.

Kontaktní informace

Kompletní zásady

Správce zpracování údajů

B&G srl – Via del Piombo, 7 – 06134 Perugia (Itálie)
E-mailová adresa správce: customerservice@limmi.it

Druhy shromažďovaných údajů

K osobním údajům shromažďovaným touto internetovou stránkou, samostatně nebo prostřednictvím třetích stran, patří: jméno; příjmení; e-mail; město; internetová stránka; cookies; údaje o používání.
Kompletní detaily o každém druhu shromažďovaných údajů jsou uvedeny v příslušných částech zásad ochrany soukromí nebo prostřednictvím specifických informačních textů zobrazovaných před shromažďováním samotných údajů.
Osobní údaje mohou být volně poskytnuty uživatelem, nebo v případě údajů o používání mohou být shromažďovány automaticky během použití této internetové stránky.
Není-li uvedeno jinak, všechny údaje požadované touto internetovou stránkou jsou povinné. Pokud je uživatel odmítá poskytnout, mohlo by se stát, že tato internetová stránka nebude moci poskytnout danou službu. V případech, kdy tato internetová stránka uvádí některé údaje jako dobrovolné, uživatelé se mohou svobodně rozhodnout neoznámit uvedené údaje bez toho, aby to mělo jakékoli následky na dostupnost služby nebo na její funkčnost.
Vyzýváme uživatele, kteří by mohli mít pochybnosti o tom, které údaje jsou povinné, aby se obrátili na správce.
Případné použití cookies – nebo jiných sledovacích nástrojů – touto internetovou stránkou nebo správci služeb třetích stran, používaných touto internetovou stránkou, není-li upřesněno jinak, má za účel poskytnout službu požadovanou uživatelem, kromě jiných účelů popsaných v tomto dokumentu a v zásadách používání souborů cookies, jsou-li k dispozici.
Uživatel přijímá odpovědnost za osobní údaje třetích stran, získané, publikované nebo sdílené prostřednictvím této internetové stránky a zaručuje mít právo je komunikovat nebo šířit, přičemž zbavují správce jakékoli odpovědnosti vůči třetím stranám.

Způsob a místo zpracování shromažďovaných údajů

Způsob nakládání

Správce přijímá vhodná bezpečnostní opatření, které mají za cíl zabránit neautorizovanému přístupu k osobním údajům, jejich šíření, změně nebo zničení.
Zpracování je prováděno prostřednictvím počítačových a/nebo telematických nástrojů, s organizačními způsoby a s logikami úzce spjatými s uvedenými účely. Kromě správce by v některých případech mohly mít přístup k údajům jiné subjekty, zainteresované na organizaci této internetové stránky (administrativní, obchodní, marketingový, právní personál, správci systému), tj. externí subjekty (jako dodavatelé technických služeb třetích stran, poštovní kurýři, poskytovatelé hostingu, počítačové společnosti, komunikační agentury), jmenované dle potřeby také zpracovateli správcem zpracování. Aktualizovaný seznam odpovědných osob bude možné vždy vyžádat od správce zpracování.

Právní základ zpracování

Správce zpracovává osobní údaje, týkající se uživatele v případě, že přetrvává jedna z následujících podmínek:

Uživatel poskytl souhlas s jedním nebo více specifickými účely. Poznámka: v některých řádech může být správce autorizován zpracovávat osobní údaje bez toho, aby musel přetrvávat souhlas uživatele nebo jiný z níže uvedených právních základů, dokud se uživatel nepostaví proti (funkce výslovného souhlasu („opt-out“)) uvedenému zpracování. To však nelze aplikovat v případě, že se zpracování osobních údajů řídí evropskou legislativou pro oblast ochrany osobních údajů;

V každém případě je vždy možné požádat správce, aby objasnil konkrétní právní základ každého zpracování a především, aby uvedl, zda je zpracování založeno na právním základě určeném smlouvou nebo zda je potřebné pro uzavření smlouvy.

Místo

Zpracování údajů probíhá v sídlu správce a na jakémkoli jiném místě, kde se nacházejí strany zainteresované na zpracování. Ohledně podrobnějších informací se obraťte na správce.
Osobní údaje uživatele by mohly být přeneseny do jiné země, odlišné od té, ve které se nachází uživatel. Pro získání dalších informací o místě zpracování by uživatel mohl vycházet z části týkající se detailů o zpracování osobních údajů.

Uživatel má právo získat informace ohledně právního základu přenosu údajů mimo Evropskou unii nebo ohledně mezinárodní organizace veřejného mezinárodního práva nebo ohledně organizace založené dvěma nebo více zeměmi, jakož například OSN, jako i ohledně bezpečnostních opatření přijatých správcem na ochranu údajů.

Uživatel může ověřit, zda probíhá jeden z právě popsaných přenosů, prozkoumáním části tohoto dokumentu týkající se detailů o zpracování osobních údajů nebo může požádat o informace správce tak, že jej bude kontaktovat na základě údajů uvedených v úvodu.

Období uchovávání

Údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu požadovanou účely, pro které byly shromažďovány.

Proto:

Když je zpracování založeno na souhlasu uživatele, správce může uchovávat osobní údaje déle, až dokud uvedený souhlas nebude zrušen. Kromě toho platí, že správce je povinen uchovávat osobní údaje po delší dobu v souladu se zákonnými povinnostmi nebo na základě rozhodnutí příslušných orgánů.

Po ukončení období uchovávání osobních údajů budou vymazány. Proto po uplynutí uvedené lhůty nebude možné uplatnit právo na přístup, vymazání, opravu a přenosnost údajů.

Účely zpracování shromažďovaných údajů

Údaje uživatele jsou shromažďovány s cílem umožnit správci poskytovat službu, plnit zákonné povinnosti, odpovídat na požadavky nebo prováděcí úkony, chránit svá práva a zájmy (nebo zájmy uživatelů nebo třetích stran), identifikovat případné úskočné nebo podvodné aktivity, jakož i pro následující účely: obrácení se na uživatele, správa adres a odesílání e-mailových zpráv, komentář obsahu, statistika, interakce se sociálními sítěmi a externími platformami, zobrazování obsahu z externích platforem před SPAMEM, ochrana značek, remarketing, behaviorální cílení a reklama.

Pro získání podrobných informací o účelech zpracování a o osobních údajích zpracovávaných pro každý účel uživatel může vycházet z části „Detaily o zpracování osobních údajů“.

Detaily o zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou shromažďovány pro následující účely a s použitím následujících služeb:

Informace o způsobu deaktivace reklamních oznámení založených na zájmech

Kromě jakékoli funkce výslovného souhlasu („opt-out“), poskytnuté službami uvedenými v tomto dokumentu, si uživatelé mohou přečíst více o způsobu deaktivace reklamních oznámení založených na zájmech v příslušné části zásad používání souborů cookies.

Práva uživatele

Uživatelé mohou uplatňovat vymezená práva s ohledem na údaje zpracovávané správcem.

Konkrétně má uživatel právo:

Detaily o právu na odpor

Když jsou osobní údaje zpracovávány ve veřejném zájmu, při uplatňování veřejné moci, kterou je pověřen správce, nebo kvůli dosažení legitimního zájmu správce, uživatelé mají právo postavit se proti zpracování z důvodů souvisejících s jejich speciální situací.

Informujeme uživatele, že se v případech, že by jejich údaje byly zpracovány pro účel přímého marketingu, mohou postavit na odpor vůči zpracování bez uvedení jakéhokoli důvodu. Pro odhalení toho, zda správce zpracovává údaje pro účel přímého marketingu, mohou uživatelé vycházet z příslušných částí tohoto dokumentu.

Jak uplatňovat práva

Pro uplatnění práv uživatele mohou uživatelé adresovat požadavek správci prostřednictvím jeho kontaktních údajů uvedených v tomto dokumentu. Žádosti jsou podávány bezplatně a jsou vyřizovány správcem v co nejkratší době, v každém případě do jednoho měsíce.

Zásady používání souborů cookies

Tato internetová stránka používá sledovací nástroje. Ohledně podrobnějších informací si uživatel může přečíst zásady používání souborů cookies.

Další informace o zpracování

Ochrana v právním sporu
Osobní údaje uživatele mohou být použity správcem v soudním sporu nebo v přípravných fázích jeho případného vzniku pro ochranu před zneužitím této internetové stránky nebo souvisejících služeb ze strany uživatele.
Uživatel prohlašuje, že si je vědom, že správce by mohl být povinen odhalit údaje na základě příkazu orgánů veřejné správy.

Specifické informace
Na základě požadavku uživatele by tato internetová stránka mohla kromě informací obsažených v těchto zásadách ochrany soukromí poskytovat uživateli přídavné a kontextuální informace, týkající se specifických služeb, nebo sběr a zpracování osobních údajů.

Přihlášení do systému a údržba
Pro potřeby související s činností a údržbou by tato internetová stránka a případně použité služby třetích stran mohly sbírat údaje o přihlášení, tj. soubory, které registrují interakce, a které mohou obsahovat také osobní údaje jako IP adresa uživatele.

Informace, které nejsou uvedeny v těchto zásadách ochrany soukromí
Další informace ve vztahu ke zpracování osobních údajů mohou být vyžádány kdykoli od správce zpracování prostřednictvím uvedených kontaktních údajů.

Odpověď na požadavky Nesledovat („Do Not Track“)
Tato internetová stránka nepodporuje požadavky Nesledovat („Do Not Track“).
Pro odhalení toho, zda je případné použité služby třetích stran podporují, vyzýváme uživatele, aby si přečetl příslušné zásady ochrany soukromí.

Změna těchto zásad ochrany soukromí
Správce zpracování si vyhrazuje právo provádět změny těchto zásad ochrany soukromí kdykoli s tím, že uvědomí uživatele o této straně a, je-li to možné, na této internetové stránce, je-li to technicky a právně proveditelné, odesláním oznámení uživatelům prostřednictvím kontaktních údajů, které má k dispozici. Proto vás prosíme, abyste si tuto stranu často přečetli a vzali jako referenční údaj datum poslední změny, uvedené ve spodní části.

Pokud by se změny týkali zpracování, jehož právním základem je souhlas, v případě potřeby správce zajistí opětovné převzetí souhlasu od uživatele.

Definice a právní rámec

Osobní údaje (nebo údaje)
Osobní údaj představuje jakákoli informace, která umožňuje, přímo nebo nepřímo, také ve spojení s jakoukoli jinou informací, včetně osobního identifikačního čísla, identifikovat fyzickou osobu nebo zajistit její identifikovatelnost.

Údaje o používání
Jedná se o informace sbírané automaticky prostřednictvím této internetové stránky (také aplikacemi třetích stran, integrovaných v této internetové stránce), včetně: IP adresy nebo názvy domén počítačů používaných uživatelem, který se připojuje k této internetové stránce, adresy v notaci URI (Uniform Resource Identifier – Jednotný identifikátor zdroje), času požadavku, metody použité pro přeposlání požadavku serveru, velikost souboru získaného jako odpověď, číselný kód informující o stavu odpovědi ze serveru (úspěšné dokončení, chyba apod.), zemi původu, parametry prohlížeče a operačního systému, použitých návštěvníkem, různé dočasné konotace návštěvy (například doby setrvání na každé straně) a detaily týkající se trasy postupu uvnitř aplikace, s mimořádným odkazem na posloupnost konzultovaných stran, na parametry týkající se operačního systému a na počítačové prostředí uživatele.

Uživatel
Jednotlivec, který používá tuto internetovou stránku, není-li uvedeno jinak, se shoduje se zájemcem.

Zájemce
Fyzická osoba, na kterou se vztahují osobní údaje.

Zpracovatel
Fyzická osoba, právnická osoba, veřejná správa a jakýkoli jiný orgán, který provádí zpracování osobních údajů pro správce, na základě informací uvedených v těchto zásadách ochrany soukromí.

Správce zpracování (neboli správce)
Fyzická osoba, právnická osoba, služba nebo jiná organizace, která samostatně nebo spolu s jinými, určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a přijaté nástroje, včetně bezpečnostních opatření týkajících se činnosti a běhu této internetové stránky. Správce zpracování, není-li uvedeno jinak, je správcem této internetové stránky.

Tato internetová stránky (nebo tato aplikace)
Hardwarový nebo softwarový nástroj, jehož prostřednictvím jsou sbírány a zpracovávány osobní údaje uživatelů.

Služba
Služba poskytovaná touto internetovou stránkou, tak jak je zadefinovaná v příslušných mezích (jsou-li součástí) na této internetové stránce/aplikace.

Evropská unie (nebo EU)
Není-li uvedeno jinak, jakýkoli odkaz na Evropskou unii, obsažený v tomto dokumentu je rozšířený na všechny aktuální členské státy Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru.

Cookies
Cookies jsou sledovací nástroje, které jsou tvořeny malými porcemi údajů, uchovávaných uvnitř prohlížeče uživatele.

Sledovací nástroje
Za sledovací nástroj se považuje jakákoli technologie – např. soubory cookies, identifikační a jednoznační, web beacons, integrované skripty, e-tag a fingerprinting – která umožňuje sledovat uživatele, například sbíráním nebo ukládáním informací na zařízení uživatele.

Právní rámec
Toto informační oznámení je sestaveno na základě početných právních řádů, včetně čl. 13 a 14 nařízení (EU) 2016/679.
Není-li uvedeno jinak, toto informační oznámení o ochraně soukromí se vztahuje výhradně na tuto internetovou stránku.
Poslední změna: 29. dubna 2021