Polityka Dotycząca Plików Cookie di www.limmi.pl

Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące technologii pozwalających tej Stronie Internetowej osiągać cele, które zostały opisane poniżej. Takie technologie pozwalają Administratorowi gromadzić i zapisywać informacje (np. poprzez używanie plików Cookie) lub używać zasobów (np. poprzez wykonywanie skryptu) znajdujących się na urządzeniu Użytkownika, podczas gdy komunikuje się on z tą Stroną Internetową.

Dla uproszczenia w niniejszym dokumencie technologie te w skrócie nazywane są „Narzędziami Śledzenia”, chyba że wymagane jest rozróżnienie.
Na przykład, mimo że pliki Cookie mogą być używane w przeglądarkach zwykłych, jak i mobilnych, niewłaściwym byłoby mówienie o plikach Cookie w kontekście aplikacji dla urządzeń mobilnych, jako że mowa tu o Narzędziach Śledzenia, które wymagają obecności przeglądarki. Z tego powodu w niniejszym dokumencie termin „plik Cookie” jest używany tylko w celu konkretnego wskazania tego szczególnego typu Narzędzia Śledzenia.

Niektóre z celów, dla których używane są Narzędzia Śledzenia, mogą także wymagać zgody Użytkownika. Udzielona zgoda może zostać wycofana w jakimkolwiek momencie zgodnie z instrukcjami zwartymi w niniejszym dokumencie.

Ta Strona Internetowa używa Narzędzi Śledzenia zarządzanych bezpośrednio przez Właściciela (powszechnie zwanych Narzędziami Śledzenia „tej samej firmy”) oraz Narzędzi Śledzenia, które umożliwiają świadczenie usług stronom trzecim (powszechnie zwanych Narzędziami Śledzenia „innych firm”). Jeśli w niniejszym dokumencie nie wskazano inaczej, takie strony trzecie mają dostęp odpowiednio do swoich Narzędzi Śledzenia.
Czas trwania i daty wygasania Cookie oraz innych podobnych Narzędzi Śledzenia mogą się różnić w zależności od ustawień wprowadzonych przez Administratora, jak i każdego dostawcę będącego stroną trzecią. Niektóre z nich wygasają po zakończeniu sesji przeglądania Użytkownika.
Poza tym, co wskazano w opisie każdej z poniższych kategorii, Użytkownicy mogą uzyskać bardziej szczegółowe i aktualne informacje na temat czasu trwania, a także wszelkie inne istotne informacje, np. te dotyczące obecności Narzędzi Śledzenia, w politykach prywatności odpowiednich dostawców będących stronami trzecimi (dzięki udostępnionym linkom) lub kontaktując się z Administratorem.

Działania niezbędne do zapewnienia funkcjonowania tej Strony Internetowej i do świadczenia Usługi

Ta Strona Internetowa używa plików Cookie powszechnie zwanych „technicznymi” lub innych analogicznych Narzędzi Śledzenia w celu wykonywania działań niezbędnych do zapewnienia funkcjonowania lub świadczenia Usługi.

Inne działania, które przewidują wykorzystanie Narzędzi Śledzenia

Polepszenie środowiska

Ta Strona Internetowa używa Narzędzi Śledzenia w celu dostarczenie jak najlepszego spersonalizowanego środowiska użytkownika, umożliwiając jak najskuteczniejsze zarządzenie ustawieniami osobistymi oraz komunikację z siecią i platformami zewnętrznymi.

Pomiar

Ta Strona Internetowa korzysta z Narzędzi Śledzenia w celu dokonywania pomiaru ruchu oraz analizowania zachowań Użytkowników, aby polepszyć Usługę.

Jak zarządzać preferencjami oraz udzielać zgody i wycofywać ją

Istnieje wiele sposobów zarządzania preferencjami związanymi z Narzędziami Śledzenia lub udzielania czy wycofywania zgody, jeśli jest to konieczne:

Użytkownicy mogą zarządzać preferencjami dotyczącymi Narzędzi Śledzenia bezpośrednio w ustawieniach swoich urządzeń – np. mogą uniemożliwić używanie i przechowywanie Narzędzi Śledzenia.

Poza tym, kiedy każde użycie Narzędzi Śledzenia jest zależne od zgody, Użytkownik może udzielić lub wycofać zgodę, ustawiając swoje preferencje w komunikacie dotyczącym plików cookie lub odświeżają preferencje przy pomocy widgetu ustawień śledzenia, jeśli taki jest dostępny.

Dzięki odpowiednim funkcjom przeglądarki lub urządzenia można także usunąć wcześniej zapisane Narzędzia Śledzenia.

Inne Narzędzia Śledzenia znajdujące się w pamięci lokalnej przeglądarki można usunąć poprzez usunięcie historii przeglądania.

W przypadku Narzędzi Śledzenia innych firm Użytkownicy mogą zarządzać preferencjami i wycofać zgodę, klikając w odpowiedni link wycofujący zgodę (jeśli taki jest dostępny), używając narzędzi opisanych w polityce prywatności innej firmy lub kontaktując się z nią bezpośrednio.

Identyfikacja ustawień dotyczących Narzędzi Śledzenia

Użytkownicy mogą na przykład znaleźć informacje o tym, jak zarządzać plikami Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach, pod następującymi linkami:

Ponadto użytkownicy mogą zarządzać niektórymi Narzędziami Śledzenia dla aplikacji mobilnych, dezaktywując je w odpowiednich ustawieniach urządzenia, takich jak ustawienia reklam dla urządzeń mobilnych lub ogólne ustawienia związane ze śledzeniem (Użytkownicy mogą przeglądać ustawienia urządzenia w celu znalezienia tych odpowiednich).

Inicjatywy przemysłu reklamowego związane z zarządzaniem zgodami

FZ zastrzeżeniem tego, co wskazano powyżej, informuje się Użytkowników, że mają oni możliwość skorzystania z informacji dostępnych w YourOnlineChoices (EU), Network Advertising Initiative (USA) e Digital Advertising Alliance (USA), DAAC (Kanada), DDAI (Japonia) i innych analogicznych serwisach.Dzięki tym serwisom możliwe jest zarządzanie preferencjami śledzenia większości narzędzi reklamowych.  W związku z tym Administrator zaleca Użytkownikom korzystanie z takich zasobów jako uzupełnienie informacji zawartych w niniejszym dokumencie.
Digital Advertising Alliance udostępnia także aplikację o nazwie AppChoices, która pomaga Użytkownikom kontrolować reklamy behawioralne w aplikacjach mobilnych.

Administrator Danych

B&G srl – Via del Piombo, 7 – 06134 Perugia (Włochy)

Adres e-mail Administratora: customerservice@limmi.it

Jako że korzystanie z Narzędzi Śledzenia innych firm na tej Stronie Internetowej nie może być w pełni kontrolowane przez Administratora, każde konkretne odniesienie do Narzędzi Śledzenia innych firm należy uznawać za orientacyjne. Aby uzyskać pełne informacje, zapraszamy Użytkowników do zapoznania się z politykami prywatności odpowiednich serwisów będących stronami trzecimi, wymienionych w tym dokumencie.

W związku ze złożonością procesu identyfikacji technologii śledzenia zachęcamy Użytkowników do kontaktu z Administratorem w przypadku zaistnienia potrzeby uzyskania dalszych informacji związanych z użyciem takich technologii na tej Stronie Internetowej.

Definicje i odniesienia prawne

Dane Osobowe (lub Dane)

Daną osobową stanowi jakakolwiek informacja, która, bezpośrednio lub pośrednio, a także w połączeniu z jakąkolwiek inną informacją, włączając w to numer identyfikacyjny, pozwala na zidentyfikowanie lub czyni identyfikowalną osobę fizyczną.

Dane użycia

Są to informacje zgromadzone automatycznie przy pomocy tej Strony Internetowej (oraz aplikacje stron trzecich połączone z tą Stroną Internetową), między innymi: adresy IP, nazwy domen komputerów używanych przez Użytkownika, który łączy się z tą Stroną Internetową, adresy URI (Uniform Resource Identifier), godzina żądania, metoda wykorzystana do przesłania żądania do serwera, wymiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący stan odpowiedzi serwera (sukces, błąd, itd.), kraj pochodzenia, cechy przeglądarki i systemu operacyjnego używanych przez odwiedzającego, różne powiązania czasowe wizyty (np. czas pobytu na każdej stronie) oraz szczegóły dotyczące drogi przebytej w Aplikacji, ze szczególnym odniesieniem do sekwencji odwiedzanych stron, parametrów związanych z systemem operacyjnym oraz środowiskiem informatycznym Użytkownika.

Użytkownik

Osoba, która używa tej Strony Internetowej, chyba że wskazano inaczej, odpowiada Zainteresowanemu.

Zainteresowany

Osoba fizyczna, do której odnoszą się Dane Osobowe.

Podmiot odpowiedzialny za Przetwarzanie (lub Podmiot Odpowiedzialny)

Osoba fizyczna, prawna, organ administracji publicznej lub jakikolwiek inny organ, który przetwarza Dane Osobowe w imieniu Administratora zgodnie z tym, co przedstawiono w niniejszej polityce prywatności.

Administrator Danych (lub Administrator)

Osoba fizyczna lub prawna, organ władzy publicznej, serwis lub jakikolwiek inny organizm, który, pojedynczo lub w grupie, określa cele i środki przetwarzania danych osobowych oraz stosowane narzędzia, włączając w to środki bezpieczeństwa związane z funkcjonowaniem i wykorzystywaniem tej Strony Internetowej. Administrator Danych, jeśli nie jest to wskazane inaczej, jest administratorem tej Strony Internetowej.

Ta Strona Internetowa (lub ta Aplikacja)

Narzędzie hardware lub software, za pomocą którego są gromadzone i przetwarzane Dane Osobowe Użytkowników.

Usługa

Usługa dostarczana przez tę Stronę internetową, jak wskazano w powiązanych zasadach (jeśli takie istnieją) dotyczących tej strony/aplikacji.

Unia Europejska (lub UE)

Jeśli nie wskazano inaczej, każde odniesienie do Unii Europejskiej zawarte w tym dokumencie jest rozumiane jako dotyczące wszystkich aktualnych krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Plik Cookie

Pliki Cookie to Wskaźniki, które składają się z małych porcji danych przechowywanych w przeglądarce Użytkownika.

Narzędzie Śledzenia

Jako Narzędzie Śledzenia należy rozumieć jakąkolwiek technologię, np. Pliki Cookie, jednoznaczne identyfikatory, web beacon, zintegrowane skrypty, e-tagi oraz fingerprinting, która pozwala na śledzenie Użytkowników, np. gromadząc i zapisując informacje dotyczące urządzenia Użytkownika.


Odniesienia prawne

Niniejsza informacja dotycząca prywatności została sporządzona na podstawie wielu przepisów prawnych, włączając w to artykuły 13. i 14. Rozporządzenie (UE) 2016/679.

Jeśli nie wskazano inaczej, ta informacja dotycząca prywatności odnosi się wyłącznie do tej Strony Internetowej.

Ostatnia zmiana: 26 czerwca 2020