Noty prawne

Zasady i Warunki www.limmi.it

Niniejsze zasady regulują

 • korzystanie z tej Strony Internetowej
 • oraz każdą inną Umowę oraz stosunek prawny z Administratorem

w sposób wiążący. Wyrażenie pisane dużą literą zostały zdefiniowane w odpowiedniej sekcji niniejszego dokumentu.

Użytkownik jest proszony o uważne zapoznanie się z tym dokumentem.

Podmiotem odpowiedzialnym za tę Stronę Internetową jest:

B&G srl – Via del Piombo, 7 – 06134 Dane użycia

Adres e-mail Administratora:customerservice@limmi.it

Informacje na temat tej Strony Internetowej

Strona Internetowa ma na celu dostarczanie odbiorcom (zarówno firmom, jak i pojedynczym użytkownikom) informacji dotyczących „świata cytryn”, firmy B&G srl, prowadzonej działalności, ofert handlowych.

„Ta strona internetowa” odnosi się do

 • tej strony, włączając w to powiązane poddomeny i wszelkie inne strony, za pomocą których Administrator oferuje Usługę;

Trzeba wiedzieć natychmiast

 • Należy zauważyć, że określone postanowienia niniejszych Zasad mogą mieć zastosowanie tylko dla niektórych kategorii Użytkowników. Przede wszystkim niektóre postanowienia mogą mieć zastosowanie tylko dla Konsumentów lub dla Użytkowników, którzy nie są Konsumentami. Takie ograniczenia zawsze są wyraźnie wspomniane w każdej klauzuli, której dotyczą. W przypadku braku wspomnienia klauzule mają zastosowanie dla wszystkich Użytkowników.

WARUNKI UŻYTKOWANIA

Jeśli nie określono inaczej, warunki użytkowania tej Strony Internetowej wymienione w tej części mają ogólne zastosowanie.

Dalsze warunki użytkowania lub dostępu, mające zastosowanie w szczególnych sytuacjach, są wyraźnie wskazane w tym dokumencie.

Korzystając z tej Strony Internetowej, Użytkownik zaświadcza, że spełnia następujące wymogi:

 • Nie istnieją żadne ograniczenia w stosunku do Użytkowników w związku z faktem, że są oni Konsumentami lub Użytkownikami Profesjonalnymi.

Treści na Stronie Internetowej

Jeśli nie wskazano inaczej lub nie jest to wyraźnie rozpoznawalne, wszystkie treści dostępne na tej Stronie Internetowej są własnością Administratora lub zostały przez niego dostarczone lub są własnością jego licencjodawców lub zostały przez nich dostarczone.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby treści dostępne na tej Stronie Internetowej nie naruszały właściwego prawodawstwa lub praw innych firm. Jednakowoż osiągnięcie takiego rezultatu nie zawsze jest możliwe.
W takich przypadkach, bez jakiegokolwiek uszczerbku dla praw i wykonalnych roszczeń prawnych, Użytkownicy są proszeni o kierowanie swoich skarg na adresy wskazane w tym dokumencie.

Prawa dotyczące treści Strony Internetowej

Administrator posiada i wyraźnie zastrzega sobie wszelkie prawa własności intelektualnej dotyczące ww. treści.

Użytkownicy nie są upoważnieni do używania treści w jakikolwiek sposób, który nie jest konieczny lub wynikający z prawidłowego użytkowania Usługi.

Przede wszystkim, ale bez żadnych wykluczeń, zabrania się Użytkownikom kopiowania, pobierania, udostępniania poza poniżej określonymi ograniczeniami, zmieniania, tłumaczenia, przetwarzania, publikowania, przenoszenia, sprzedawania, udostępniania sublicencji, przekształcania, przekazywania/zbywania na rzecz stron trzecich lub tworzenia dzieł pochodzących od treści dostępnych na Stronie Internetowej, pozwalania stronom trzecim na takie działania przy pomocy swojego konta Użytkownika lub urządzenia, także nieświadomie.

Tam, gdzie wyraźnie wskazano na tej Stronie Internetowej, Użytkownik jest upoważniony do pobierania i/lub udostępniania określonych treści dostępnych na Stronie Internetowej wyłącznie do celów osobistych, a nie komercyjnych pod warunkiem przyznania autorstwa oraz wskazania każdej innej istotnej okoliczności wymaganej przez Administratora.

Zastrzega się ograniczenia i wykluczenia przewidziane przez przepisy dotyczące prawa autorskiego.

Dostęp do zasobów zewnętrznych

Przy pomocy tej Strony Internetowej Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do zasobów dostarczanych przez strony trzecie. Użytkownicy uznają i akceptują fakt, że Administrator nie ma żadnej kontroli nad takimi zasobami i w związku z tym nie odpowiada za ich treści i dostępność.

Warunki mające zastosowanie dla zasobów dostarczanych przez strony trzecie, włączając w to te mające zastosowanie w przypadku udzielania ewentualnych praw do treści, są określane przez strony trzecie i regulowane w odpowiednich zasadach i warunkach lub, jeśli takie nie istnieją, przez prawo.

Dozwolone użytkowanie

Strona Internetowa i Usługa mogą być używane wyłącznie do celów, dla których są oferowane, zgodnie z niniejszymi Warunkami i właściwymi przepisami.

Wyłączna odpowiedzialność za to, aby użytkowanie tej Strony Internetowej i/lub Usługi nie naruszało prawa, regulacji i praw stron trzecich, spoczywa na Użytkowniku.

W związku z tym Administrator zastrzega sobie prawdo do powzięcia wszelkich odpowiednich kroków w celu ochrony własnych uzasadnionych interesów i przede wszystkim odebrania Użytkownikowi dostępu do tej Strony Internetowej lub Usługi, rozwiązania umów, zgłoszenia wszelkich nieodpowiednich działań podejmowanych przy pomocy tej Strony Internetowej lub Usługi odpowiednim organom – np. organowi sądowemu lub administracyjnemu – za każdym razem, gdy użytkownik dopuści się lub jest podejrzenie, że dopuścił się:

 • naruszenia prawa, regulacji i/lub Warunków;
 • naruszenia praw stron trzecich;
 • działań, które w istotny sposób mogłyby zaszkodzić uzasadnionym interesom Administratora;
 • działań szkodliwych dla Administratora lub strony trzeciej.

Ograniczenie odpowiedzialności i odszkodowanie

Użytkownicy europejscy

Odszkodowanie

Użytkownik zobowiązuje się do zwolnienia Administratora i osób mu podległych, podmiotów z nim powiązanych, funkcjonariuszy, przedstawicieli, współwłaścicieli marki, partnerów i pracowników od jakichkolwiek roszczeń i żądań, włączając w to, bez jakichkolwiek ograniczeń, opłaty i koszty prawne, wysuwanych przez strony trzecie z powodu lub w związku ze szkodliwym zachowaniem, takim jak użytkowanie lub połączenie z usługą, naruszenie niniejszych Zasad, naruszenie praw stron trzecich lub przepisów przez Użytkownika, podmiotów z nim powiązanych, funkcjonariuszy, przedstawicieli, współwłaścicieli marki i partnerów i pracowników, w wymiarze prawa.

Ograniczenie odpowiedzialności za działania Użytkownika na Stronie Internetowej

Z wykluczeniem tego, gdzie wskazano inaczej i bez uszczerbku dla odpowiednich przepisów prawa dotyczących odpowiedzialności za wadliwy produkt, wyklucza się jakiekolwiek roszczenia do odszkodowania w stosunku do Administratora (lub jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, która działa w jego imieniu).

To, co wskazano powyżej, nie ogranicza odpowiedzialności Administratora za śmierć, krzywdę osoby fizycznej lub uszczerbku na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, szkody wynikające z naruszenia podstawowych obowiązków umownych, takich jak obowiązki niezbędne do uzyskania przedmiotu umowy i/lub szkody wyrządzone celowo lub w wyniku poważnego zaniedbania, pod warunkiem, że Użytkownik korzystał ze strony Internetowej w sposób odpowiedni i prawidłowy.

Jeśli szkody nie zostały wyrządzone celowo lub w wyniku rażącego niedbalstwa lub wpływają na życie i/lub zdrowie fizyczne lub psychiczne, Administrator odpowiada tylko w wymiarze właściwym dla szkody typowej dla rodzaju umowy i przewidywalnej w momencie zawierania jej.

Użytkownicy australijscy

Ograniczenie odpowiedzialności

Żadne z postanowień niniejszych Zasad nie włącza, nie ogranicza i nie zmienia żadnej gwarancji, warunków, odszkodowań, prawa do ochrony, które przysługują Użytkownikowi na podstawie Competition and Consumer Act 2010 (Cth) lub innych podobnego prawodawstwa krajowego i terytorialnego, stanowiącego prawo, którego nie można w żaden sposób wykluczyć, ograniczyć lub zmienić (prawo niepodlegające wykluczeniu). W maksymalnym wymiarze dozwolonym przez prawo nasza odpowiedzialność w stosunku do Użytkownika, włączając w to odpowiedzialność za naruszenie prawa niepodlegającego wykluczeniu lub innej odpowiedzialności, która nie została wykluczona na podstawie niniejszych Zasad i Warunków, ogranicza się, według uznania Administratora, do nowego dostarczeni usług lub poniesienia kosztów za ich ponowne dostarczenie.

Użytkownicy amerykańscy

Wyłączenie gwarancji

Administrator dostarcza Stronę Internetową „taką, jaką jest” i według dostępności. Użytkownik korzysta z Usługi na własne ryzyko i odpowiedzialność. W wymiarze dozwolonym przez prawo Administrator wyraźnie wyklucza warunki, ustalenia i gwarancje jakiegokolwiek typu, niezależnie od tego, czy są one wyrażone, domyślne, ustawowe lub innego rodzaju, włączając w to, między innymi i nie wyłącznie, ewentualne gwarancje wynikające z atrakcyjności rynkowej, odpowiedniości dla określonego celu lub nienaruszania praw stron trzecich. Żadna informacja lub konsultacja, zarówno ustna, jak i pisemna, którą Użytkownik otrzymał od Administratora lub za pośrednictwem Usługi nie jest powodem do powstania gwarancji, która nie jest wyraźnie przewidziana w niniejszym dokumencie.

Bez uszczerbku dla powyższych postanowień Administrator i osoby mu podlegające, osoby z nim powiązane, jego funkcjonariusze, przedstawiciele, współwłaściciele marki, partnerzy, dostawcy i pracownicy nie gwarantują, że treść będzie odpowiednia, wiarygodna lub poprawna, że Usługa będzie dostępna w sposób nieprzerwany i bezpieczny, w jakimkolwiek momencie i miejscu oraz że ewentualne wady lub błędy zostaną poprawione lub że Usługa będzie wolna od wirusów lub innych szkodliwych elementów. Jakakolwiek treść pobrana lub uzyskana w inny sposób poprzez użytkowanie Usługi, jest pobierana na ryzyko i odpowiedzialność Użytkownika i Użytkownik jako jedyny odpowiada za jakiekolwiek uszkodzenie systemu informatycznego lub urządzenia mobilnego lub utratę danych wynikające z takiego działania lub użytkowania Usługi.

Administrator nie gwarantuje, nie zatwierdza, nie zapewnia i nie bierze na siebie odpowiedzialności za jakikolwiek produkt lub usługę reklamową oferowaną przez strony trzecie przy pomocy Usługi ani za żadną stronę internetową lub usługę połączona przy pomocy hiperłącza. Poza tym Administrator nie uczestniczy ani nie monitoruje żadnych transakcji zawieranych pomiędzy Użytkownikami i zewnętrznymi dostawcami produktów lub usług.

Usługa może być niedostępna lub nie działać odpowiednio na przeglądarce, urządzeniu i/lub systemie operacyjnym Użytkownika. Administrator nie może zostać uznany odpowiedzialnym za jakąkolwiek szkodę, zarówno postrzeganą, jak i faktyczną, spowodowaną treścią, działaniem lub użytkowaniem Usługi.

Prawa federalne, niektóre stany i prawodawstwa nie pozwalają na wykluczenie i ograniczenie określonych domyślnych gwarancji. Wykluczenia, o których mowa powyżej, mogą nie mieć zastosowania w przypadku Użytkowników, Umowa ta przyznaje Użytkownikom szczególne prawa. Użytkownicy mogą korzystać z innych praw, które różnią się w zależności od stanu. Ograniczenia i wykluczenia przewidziane w tej Umowie mają zastosowanie w wymiarze przewidzianym prawem.

Ograniczenie odpowiedzialności

W maksymalnym wymiarze przewidzianym przez właściwe prawo, w żadnym wypadku Administrator i osoby mu podlegające, osoby z nim powiązane, jego funkcjonariusze, przedstawiciele, współwłaściciele marki, partnerzy, dostawcy i pracownicy nie mogą być pociągani do odpowiedzialności za

 • jakąkolwiek szkodę pośrednią, intencjonalną, uboczną, szczególną, wynikową lub przykładową, włączając w to, między innymi, ale nie wyłącznie, szkody wynikające z utraty dochodu, z uruchomienia, z używania danych lub inne straty niematerialne, wynikające lub związane z brakiem możliwości korzystania z Usługi oraz
 • jakąkolwiek szkodę, stratę lub uszczerbek spowodowany hackingiem, manipulacją lub innego rodzaju nieautoryzowanym dostępem lub użytkowaniem Usługi lub konta Użytkownika lub informacji na nim zawartych;
 • jakikolwiek błąd, brak lub nieprecyzyjność treści;
 • szkody personalne i straty materialne jakiegokolwiek rodzaju, wynikające z dostępu i użytkowania Usługi przez Użytkownika;
 • jakikolwiek nieautoryzowany dostęp do serwerów bezpieczeństwa Administratora i/lub jakiegokolwiek rodzaju informacji na nim przechowywanych;
 • jakąkolwiek przerwę lub zaprzestanie transmisji z lub do Usługi;
 • jakikolwiek błąd, wirus, trojan i tym podobne, które mogłyby zostać przekazane z lub do Usługi;
 • jakikolwiek błąd lub zaniedbanie w treści lub stratę czy szkodę doznaną w wyniku użytkowania jakiejkolwiek z opublikowanych treści, wysłanych drogą mailową, przekazanych lub udostępnionych w jakikolwiek inny sposób przy pomocy Usługi; i/lub
 • zniesławienia, nielegalne i szkodliwe działania ze strony jakiegokolwiek Użytkownika lub stron trzecich. W żadnym wypadku Administrator i osoby mu podlegające, osoby z nim powiązane, jego funkcjonariusze, przedstawiciele, współwłaściciele marki, partnerzy, dostawcy i pracownicy nie mogą być pociągani do odpowiedzialności za jakiekolwiek żądanie odszkodowania, postępowanie, odpowiedzialność, obowiązek, szkodę, stratę lub koszt w wysokości przekraczającej kwotę zapłaconą Administratorowi przez Użytkownika w ciągu ostatnich 12 miesięcy lub w okresie trwania tego Porozumienia pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, w zależności od tego, który okres jest krótszy.

Ta sekcja dotycząca ograniczeń i odpowiedzialności ma zastosowanie w maksymalnym dozwolonym przez prawo wymiarze, we właściwym prawodawstwie, niezależnie od faktu, czy domniemana odpowiedzialność wynika z umowy, bezprawnego działania, zaniedbania, odpowiedzialności na zasadzie ryzyka lub z jakiejkolwiek innej podstawy, nawet jeśli Administrator został uprzedzony, że do takiej szkody może dojść. Niektóre jurysdykcje nie pozwalają na wykluczenie lub ograniczenie szkód ubocznych i wynikowych, w związku z czym ograniczenia i wykluczenia, o których mowa wyżej, mogą nie mieć zastosowania w przypadku Użytkownika. Niniejsze Zasady przyznają Użytkownikowi szczególne prawa, a Użytkownikowi mogą przysługiwać także inne prawa, które różnią się w zależności od jurysdykcji. Derogacje, wykluczenia lubo ograniczenia odpowiedzialności przewidziane w niniejszych Warunkach nie mają zastosowania w wymiarze wykraczającym poza ten przewidziany we właściwym prawie.

Odszkodowanie

Użytkownik zobowiązuje się do chronienia i zwolnienia Administratora i osób mu podległych, podmiotów z nim powiązanych, funkcjonariuszy, przedstawicieli, współwłaścicieli marki, partnerów i pracowników od i z jakichkolwiek roszczeń lub żądań, szkód, zobowiązań, strat, odpowiedzialności, opłat i kosztów, włączając w to, bez jakichkolwiek ograniczeń, opłaty i koszty prawne wynikające z

 • korzystanie i dostęp do Usługi przez Użytkownika, włączając w to ewentualne dane i treści przekazane lub otrzymane przez Użytkownika;
 • naruszenie niniejszych Zasad przez Użytkownika, między innymi, ale nie wyłącznie, ewentualne naruszenia przez Użytkownika jakiejkolwiek deklaracji lub gwarancji przewidzianej w niniejszych Zasadach;
 • naruszenie przez Użytkownika jakichkolwiek praw stron trzecich, włączając w to, między innymi, jakiekolwiek prawo związane z prywatnością lub własnością intelektualną;
 • naruszenie przez Użytkownika jakiegokolwiek obowiązującego prawa, normy lub rozporządzenia;
 • jakąkolwiek treść wysłaną z konta Użytkownika, włączając w to, między innymi, ale nie wyłącznie, informacje mylące, fałszywe lub nieprecyzyjne, także w przypadku, w którym na konto zalogował się ktoś trzeci, korzystając z loginu i hasła Użytkownika lub innych środków bezpieczeństwa, jeśli takie istnieją;
 • umyślne działanie Użytkownika; lub
 • naruszenie jakiegokolwiek rozporządzenia prawnego przez Użytkownika, osoby z nim powiązane, jego funkcjonariuszy, przedstawicieli, współwłaścicieli marki, partnerów, dostawców i pracowników, w wymiarze dozwolonym przez właściwe prawo

Wspólne rozporządzenia

Brak dorozumianej odmowy

Brak wykonania przez Administratora praw lub roszczeń wynikających z niniejszych Zasad nie oznacza ich odmowy. Żadnej odmowy nie można uznać za ostateczną w odniesieniu do jednego określonego prawa lub jakiegokolwiek prawa.

Przerwa w dostawie Usługi

Aby zagwarantować jak najlepszy poziom Usługi, Administrator zastrzega sobie prawo do przerwy w jej dostarczaniu w celach utrzymania, aktualizacji systemu lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian, informując o tym odpowiednio Użytkowników.

W wymiarze przewidzianym przez prawo, Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub do całkowitego zamknięcia Usługi. W przypadku zamknięcia Usługi Administrator dołoży wszelkich starań, aby Użytkownicy mogli pobrać swoje Dane Personalne i informacje zgodnie z prawem.

Ponadto Usługa może nie być dostępna z przyczyn, które nie podlegają racjonalnej kontroli Administratora, na przykład z powodów siły wyższej (np. strajków, nieprawidłowego działania infrastruktury, przerw w dostawie prądu itp.).

Odsprzedaż Usługi

Użytkownicy nie są mają prawa do odtwarzania, powielania, kopiowania, odsprzedawania lub wykorzystywania Strony Internetowej lub Usługi, w całości lub w części, bez uprzedniego uzyskania zgody Administratora, wyrażonej bezpośrednio lub przy pomocy odpowiedniego programu odsprzedaży.

Polityka Prywatności.

Informacje dotyczące przetwarzania Danych Osobowych zawarte są w polityce prywatności Strony Internetowej.

Własność intelektualna

Bez szkody dla jakichkolwiek szczególnych postanowień zawartych w niniejszych Zasadach, prawa własności intelektualnej i przemysłowej, takie jak np. prawo autorskie, znaki towarowe, patenty lub modele związane z niniejszą Stroną Internetową należą wyłącznie do Administratora i jego licencjodawców i są chronione na podstawie rozporządzeń i traktatów międzynarodowych mających zastosowanie w przypadku własności intelektualnej.

Wszystkie znaki towarowe – słowne lub graficzne – i wszelkie inne znaki rozpoznawcze, firma, znak usługowy, ilustracja, obraz lub logo, które pojawiają się w odniesieniu do Strony Internetowej, są i pozostają wyłączną własnością Administratora lub jego licencjodawców i są chronione na podstawie rozporządzeń i traktatów międzynarodowych mających zastosowanie w przypadku własności intelektualnej.

Zmiany Zasad

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Zasad w dowolnym momencie. W takim przypadku Użytkownicy zostaną odpowiednio poinformowani przez Administratora o zmianach.

Zmiany będą mieć wpływ na stosunki z Użytkownikiem dopiero w przyszłości.

Ciągłe użytkowanie Usługi oznacza akceptację zaktualizowanych Zasad przez Użytkownika. Jeśli Użytkownik nie chce zaakceptować zmian, musi zaprzestać korzystania z Usługi. Brak akceptacji zaktualizowanych Zasad może spowodować możliwość odstąpienia od Porozumienia przez którąkolwiek ze stron.

Poprzednia wersja reguluje stosunki aż do momentu zaakceptowania przez Użytkownika nowej wersji. Taka wersja może być wymagana przez Administratora.

Jeśli wymaga tego właściwe prawo, Administrator wskaże datę, w której zmiany Zasad wejdą w życie.

Rozwiązanie umowy

Administrator zastrzega sobie prawo do przekazania, odstąpienia, rozporządzania, odnawiania lub oferowania pojedynczych lub wszystkich praw i obowiązków związanych z niniejszymi Zasadami, mając na uwadze uzasadnione interesy Użytkowników.

Mają zastosowanie rozporządzenia związane ze zmianami niniejszych Zasad.

Użytkownik nie ma prawa do zrzeczenia się lub przekazania swoich praw i obowiązków związanych z niniejszymi Zasadami bez uzyskania pisemnej zgody Administratora.

Kontakty

Wszelka komunikacja dotycząca korzystania ze Strony Internetowej powinna być przesyłana na adresy wskazane w niniejszym dokumencie.

Klauzula ochronna

W przypadku, w którym którekolwiek z postanowień niniejszych Zasad miałyby stracić ważność lub okazały się nieskuteczne na podstawie właściwych praw, nieważność lub nieskuteczność takiego postanowienia nie powoduje nieskuteczności reszty postanowień, które pozostają ważne i skuteczne.

Użytkownicy europejscy

W przypadku, w którym którekolwiek z postanowień niniejszych Zasad miałyby stracić ważność lub okazały się nieskuteczne, strony zobowiązują się do wspólnego wypracowania ważnego i skutecznego postanowienia, które zastąpi to nieważne lub nieskuteczne.
W przypadku braku porozumienia w ww. zakresie, jeśli zezwala lub przewiduje to właściwe prawo, postanowienie nieważne, nieprawidłowe lub nieskuteczne zostanie zastąpione odpowiednią regulacją prawną.

Bez uszczerbku dla powyższych postanowień nieważność, nieprawidłowość lub nieskuteczność jednego postanowienia niniejszych Zasad nie powoduje nieważności całego Porozumienia, chyba że nieważne lub nieskuteczne postanowienia Porozumienia są podstawowe lub tak ważne, że strony nie zawarłyby umowy, gdyby wiedziały, że postanowienie będzie nieprawidłowe lub w przypadku gdy pozostałe postanowienia powodowałyby nadmierny i nieakceptowalny koszt dla jednej ze stron.

Użytkownicy amerykańscy

Jakiekolwiek nieprawidłowe lub nieskuteczne postanowienie zostanie wyjaśnione i dostosowane w wymaganym wymiarze tak, aby uczynić je ważnym, skutecznym i zgodnym z pierwotnym celem.
Niniejsze Zasady stanowią całe porozumienie pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem w odniesieniu do regulowanego przedmiotu i mają wyższość nad jakąkolwiek inną komunikacją, włączając w to ewentualne poprzednie porozumienia zawarte między stronami w odniesieniu do przedmiotu.
Niniejsze Zasady będą ważne w jak największym dozwolonym przez prawo wymiarze.

Prawo właściwe

Zasady są regulowane przez prawo miejsca, w którym przebywa Administrator, jak wskazano w odpowiedniej sekcji niniejszego dokumentu, bez względu na normę kolizyjną.

Wyjątek dla Konsumentów Europejskich

Jednakowoż, niezależnie od tego, co wskazano powyżej, jeśli Użytkownik działa jako Konsument Europejski i miejsce jego zwykłego pobytu znajduje się w kraju, w którym prawo przewiduje wyższy poziom ochrony konsumentów, taki wyższy poziom ochrony przeważa.

Sąd właściwy

Wyłączna kompetencja do rozstrzygania w sprawie jakichkolwiek sporów wynikających lub związanych z niniejszymi Zasadami należy do sędziego w miejscu, w którym stale przebywa Administrator, jak wskazano w odpowiedniej sekcji niniejszego dokumentu.

Wyjątek dla Konsumentów Europejskich

To, co wskazano powyżej, nie ma zastosowania dla Użytkowników, którzy działają jako Konsumenci Europejscy lub Konsumenci w Szwajcarii, Norwegii lub na Islandii.

Konsumenci w Wielkiej Brytanii

Konsumenci z siedzibą w Anglii i Walii mogą wszczynać postępowania prawne w związku z niniejszymi Zasadami w sądach angielskich i walijskich. Konsumenci z siedzibą w Szkocji mogą wszczynać postępowania prawne w związku z niniejszymi Zasadami w sądach szkockich lub angielskich. Konsumenci z siedzibą w Irlandii Północnej mogą wszczynać postępowania prawne w związku z niniejszymi Zasadami w sądach w Irlandii Północnej lub Anglii.

Użytkownicy amerykańscy

Każda ze stron wyraźnie odmawia wszelkiego prawa do procesu przed ławą przysięgłych, w jakimkolwiek sądzie w związku z jakimkolwiek działaniem lub sporem.
Jakiekolwiek roszczenie na podstawie niniejszych Zasad musi być przedstawione indywidualnie i żadna ze stron nie może uczestniczyć w pozwie zbiorowym lub w jakimkolwiek postępowaniu razem lub w imieniu innych stron.

Definicje i odniesienia prawne

Ta Strona Internetowa (lub ta Aplikacja)

Struktura pozwalająca na dostarczenie Usługi.

Porozumienie

Jakikolwiek stosunek prawnie wiążący pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, regulowany przez Zasady.

Użytkownik Komercyjny

Jakikolwiek Użytkownik, który nie odpowiada definicji Konsumenta.

Europejski (lub w Europie)

Definiuje Użytkownika, który jest fizycznie obecny lub ma siedzibę prawną w Unii Europejskiej, niezależnie od narodowości.

Administrator (lub My)

Wskazuje osobę fizyczną lub prawną, która dostarcza tę Stronę Internetową lub/i oferuje Usługę Użytkownikom.

Usługa

Usługa oferowana za pośrednictwem tej Strony Internetowej, jak opisano w Zasadach dotyczących tej Strony Internetowej.

Zasady

Wszystkie warunki mające zastosowanie dla użytkowania tej Strony Internetowej i/lub do dostarczania Usług takich, jakie opisano w niniejszym dokumencie oraz w każdym innym powiązanym dokumencie lub porozumieniu, w stosunkowo najbardziej aktualnej wersji.

Użytkownik (lub Ty)

Wskazuje jakąkolwiek osobę fizyczną korzystającą z tej Strony Internetowej.

Konsument

Jakakolwiek osoba fizyczna, która w roli użytkownika korzysta z dóbr i usług do celów osobistych, działa w celach innych niż własna działalność gospodarcza, handlowa, rzemieślnicza lub zawodowa.

Ostatnia zmiana: 26 czerwca 2020