Polityka Prywatności www.limmi.pl

Ta Strona Internetowa gromadzi niektóre Dane Osobowe swoich Użytkowników.

Niniejszy dokument może być drukowany przy użyciu polecenia drukowania jakiejkolwiek przeglądarki.

Streszczenie polityki

Dane osobowe gromadzone dla następujących celów i przy użyciu następujących narzędzi:

Informacje kontaktowe

Kompletna polityka

Administrator Danych

B&G srl – Via del Piombo, 7 – 06134 Perugia (Włochy)
Adres e-mail Administratora:customerservice@limmi.it

Rodzaje gromadzonych Danych

Wśród danych gromadzonych przez tę Stronę Internetową, w sposób niezależny lub za pośrednictwem stron trzecich, znajdują się: imię, nazwisko, e-mail, region, miasto, strona internetowa, Pliki Cookie, Dane użycia.

Szczegółowe informacje dotyczące każdego rodzaju gromadzonych danych są dostarczane w sekcjach poświęconych tej polityce prywatności lub za pośrednictwem poszczególnych tekstów informacyjnych wyświetlanych przed rozpoczęciem gromadzenia danych.
Dane osobowe mogą być dowolnie dostarczane przez Użytkownika lub, w przypadku Danych Użycia, gromadzone automatycznie podczas korzystania z tej Strony Internetowej.
Jeśli nie wskazano inaczej, wszystkie Dane wymagane przez tę Stronę Internetową są obowiązkowe. Jeśli Użytkownik odmawia ich podania, dostarczenie Usługi przez tę Stronę Internetową może być niemożliwe. W przypadku, w którym ta Strona Internetowa określa Dane jako opcjonalne, Użytkownicy mogą ich nie podawać i nie będzie to mieć żadnego wpływu na dostępność Usługi lub jej działanie.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących tego, jakie dane są obowiązkowe, zachęca się Użytkowników do kontaktu z Administratorem.
Ewentualne użycie Plików Cookie lub innych narzędzi śledzenia przez tę Stronę Internetową oraz administratorów postronnych usług używanych przez tę Stronę Internetową, jeśli nie wskazano inaczej, ma na celu dostarczenie żądanej przez Użytkownika usługi oraz inne cele opisane w niniejszym dokumencie oraz Polityce Plików Cookie, jeśli taka jest dostępna.

Użytkownik bierze na siebie odpowiedzialność za Dane Osobowe stron trzecich, uzyskane, opublikowane lub udostępnione za pomocą tej Strony Internetowej i gwarantuje, że ma prawo do ujawniania lub rozpowszechniania ich, zwalniając Administratora z jakiejkolwiek odpowiedzialności w stosunku do stron trzecich.

Sposób i miejsce przetwarzania Zgromadzonych Danych 

Sposób przetwarzania

Administrator stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa mające na celu uniemożliwienie bezprawnego dostępu, rozpowszechniania, zmieniania lub niszczenia Danych Osobowych.
Przetwarzanie odbywa się przy pomocy narzędzi informatycznych i/lub telematycznych, z zastosowaniem metod organizacyjnych i logicznych ściśle powiązanych ze wskazanymi celami. Poza Administratorem, w niektórych przypadkach, do Danych mogą mieć dostęp inne podmioty zaangażowane w organizację tej Strony Internetowej (personel administracyjny, handlowy, dział marketingu, personel prawny, administratorzy systemu) lub podmioty zewnętrzne (np. zewnętrzni dostawcy usług technicznych, kurierzy pocztowi, dostawcy hostingu, spółki informatyczne, agencje komunikacyjne) także wyznaczone, jeśli jest taka konieczność, Podmioty Odpowiedzialne za Przetwarzanie przez Administratora. Istnieje zawsze możliwość poproszenia Administratora Danych o zaktualizowaną listę Podmiotów Odpowiedzialnych.

Podstawy prawne przetwarzania

Administrator Danych Osobowych związanych z Użytkownikiem, w przypadku gdy zachodzi jeden z poniższych warunków:

Jednakowoż zawsze istnieje możliwość poproszenia Administratora o wyjaśnienie konkretnej podstawy prawnej każdego przetwarzania, a szczególnie o wskazanie, czy przetwarzanie wynika z prawa, jest przewidziane w umowie lub konieczne do zawarcia umowy.

Miejsce

Dane są przetwarzane w siedzibach operacyjnych Administratora oraz w każdym innym miejscu, w którym znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z Administratorem.
Dane Osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do kraju innego niż ten, w którym znajduje się Użytkownik. Aby uzyskać dalsze informacje o miejscu przetwarzania, Użytkownik może odnieść się do sekcji zawierającej szczegóły przetwarzania Danych Osobowych.

Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji na temat podstawy prawnej przekazania Danych poza Unię Europejską lub do organizacji międzynarodowej działającej zgodnie z międzynarodowym prawem publicznym lub złożonej z dwóch lub więcej krajów, jak np. ONZ, a także na temat środków bezpieczeństwa przyjętych przez Administratora w celu ochrony Danych.

Użytkownik może sprawdzić, czy miało miejsce jedno z ww. przekazań, zapoznając się z sekcją niniejszego dokumentu dotyczącą szczegółów przetwarzania Danych Osobowych lub prosząc o informacje Administratora, używając danych kontaktowych wskazanych na początku.

Czas przechowywania

Dane są przetwarzane i przechowywane przez czas wymagany przez cele, dla których są gromadzone.

W związku z tym:

Kiedy przetwarzanie bazuje na zgodzie Użytkownika, Administrator może przechowywać Dane Osobowe dłużej, aż do momentu odwołania takiej zgody. Poza tym Administrator może być zobowiązany do przechowywania Danych Osobowych przez okres dłuższy zgodnie z wymogiem prawa lub rozporządzeniem władz.

Po zakończeniu okresu przechowywania Dane Osobowe zostaną usunięte. W związku z tym po zakończeniu tego okresu prawo do dostępu, do usuwania, korygowania i przenoszenia Danych nie może być egzekwowane.

Cele Przetwarzania Zgromadzonych Danych 

Dane Użytkownika są gromadzone w celu umożliwienia Administratorowi dostarczania Usługi, wypełniania obowiązków prawa, odpowiadania wymogom lub działaniom egzekucyjnym, chronienia swoich prawi interesów (lub tych Użytkownika lub stron trzecich), wskazywania ewentualnych szkodliwych lub nieuczciwych działań, a także do następujących celów: Kontakt z Użytkownikiem, Zarządzanie adresami i wysyłanie wiadomości e-mail, Komentowanie treści, Statystyki, Komunikacja z siecią społecznościową i platformami zewnętrznymi, Wyświetlanie zawartości przez platformy zewnętrzne, Ochrona przed spamem e Zarządzanie tagami.

Aby uzyskać dalsze informacje o celach przetwarzania i o przetwarzanych Danych Osobowych do każdego celu, Użytkownik może odnieść się do sekcji „Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Danych Osobowych”.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Danych Osobowych

Dane osobowe gromadzone do następujących celów i przy użyciu następujących narzędzi:

Prawa Użytkownika

Użytkownicy mogą wykonywać określone prawa w odniesieniu do Danych Przetwarzanych przez Administratora.

W szczególności Użytkownik ma prawo do:

Szczegóły dotyczące prawa do sprzeciwu

Kiedy Dane Osobowe są przetwarzane w interesie publicznym, w celu wykonywania władzy publicznej, do której zobowiązany jest Administrator lub w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, Użytkownicy mają prawo sprzeciwić się przetwarzaniu z powodów związanych z ich szczególną sytuacją.

Informuje się Użytkowników, że jeśli ich Dane są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, mogą oni sprzeciwić się ich przetwarzaniu bez jakiegokolwiek wyjaśnienia. Aby dowiedzieć się, czy Administrator przetwarza dane w celach marketingu bezpośredniego, Użytkownicy mogą odnieść się do odpowiednich sekcji niniejszego dokumentu.

Jak wykonywać prawa

W celu wykonywania swoich praw, Użytkownicy mogą kierować prośby, używając danych kontaktowych Administratora wskazanych w niniejszym dokumencie. Prośby są składane bezpłatnie oraz rozpatrywane przez Administratora w możliwie jak najkrótszym czasie, w każdym przypadku w ciągu miesiąca.

Polityka dotycząca Plików Cookie

Ta Strona Internetowa korzysta z Narzędzi Śledzenia. Aby dowiedzieć się o nich więcej, Użytkownik może zapoznać się z Polityką dotyczącą Plików Cookie.

Dalsze informacje dotyczące przetwarzania

Obrona w postępowaniu sądowym

Dane Osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane przez Administratora w postępowaniu sądowym lub w fazie przygotowawczej do jego ewentualnego rozpoczęcia w celu obrony przed nadużywaniem przez Użytkownika tej Strony Internetowej lub Usług z nią powiązanych.
Użytkownik deklaruje, że ma świadomość tego, że Administrator może być zobowiązany do ujawnienia Danych na wniosek władz publicznych.

Szczególne informacje

Na wniosek Użytkownika, poza informacjami zawartymi w tej polityce prywatności, ta Strona Internetowa może dostarczyć Użytkownikowi dodatkowych i kontekstowych informacji dotyczących poszczególnych Usług lub gromadzenia i przetwarzania Danych Osobowych.

Logi systemu i utrzymanie

W związku z potrzebami dotyczącymi funkcjonowania i utrzymania ta Strona Internetowa oraz ewentualne używane przez nią usługi zewnętrzne mogą gromadzić logi systemu, czyli pliki, które rejestrują interakcje oraz również mogą zawierać Dane Osobowe, takie jak adres IP Użytkownika.

Informacje niezawarte w tej polityce

Korzystając z danych kontaktowych, istnieje możliwość poproszenia w dowolnym momencie Administratora o dalsze informacje dotyczące przetwarzania Danych Osobowych.

Odpowiedź na żądania „Do Not Track”

Ta Storna Internetowa nie obsługuje żądania „Do Not Track”.
Aby dowiedzieć się, czy jest ono obsługiwane przez inne usługi stron trzecich, Użytkownik może zapoznać się z ich politykami prywatności.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Administrator Danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie, informując o tym Użytkowników na tej stronie i w miarę możliwości na tej Stronie Internetowej, a także, jeśli jest to wykonalne z punktu widzenia technicznego i prawnego, wysyłając Użytkownikom powiadomienie, wykorzystując posiadane przez siebie dane kontaktowe. Jednakowoż prosimy o regularne sprawdzanie tej strony, kontrolując przy tym datę ostatniej zmiany wskazaną na dole.

Jeśli modyfikacje dotyczą przetwarzania, którego podstawą prawną jest zgoda, Administrator zadba o to, aby ponownie otrzymać zgodę Użytkownika, jeśli jest to konieczne.

Definicje i odniesienia prawne

Dane Osobowe (lub Dane)

Daną osobową stanowi jakakolwiek informacja, która, bezpośrednio lub pośrednio, a także w połączeniu z jakąkolwiek inną informacją, włączając w to numer identyfikacyjny, pozwala na zidentyfikowanie lub czyni identyfikowalną osobę fizyczną.

Dane użycia

Są to informacje zgromadzone automatycznie przy pomocy tej Strony Internetowej (oraz aplikacje stron trzecich połączone z tą Stroną Internetową), między innymi: adresy IP, nazwy domen komputerów używanych przez Użytkownika, który łączy się z tą Stroną Internetową, adresy URI (Uniform Resource Identifier), godzina żądania, metoda wykorzystana do przesłania żądania do serwera, wymiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący stan odpowiedzi serwera (sukces, błąd, itd.), kraj pochodzenia, cechy przeglądarki i systemu operacyjnego używanych przez odwiedzającego, różne powiązania czasowe wizyty (np. czas pobytu na każdej stronie) oraz szczegóły dotyczące drogi przebytej w Aplikacji, ze szczególnym odniesieniem do sekwencji odwiedzanych stron, parametrów związanych z systemem operacyjnym oraz środowiskiem informatycznym Użytkownika.

Użytkownik

Osoba, która używa tej Strony Internetowej, chyba że wskazano inaczej, odpowiada Zainteresowanemu.

Zainteresowany

Osoba fizyczna, do której odnoszą się Dane Osobowe.

Podmiot odpowiedzialny za Przetwarzanie (lub Podmiot Odpowiedzialny)

Osoba fizyczna, prawna, organ administracji publicznej lub jakikolwiek inny organ, który przetwarza Dane Osobowe w imieniu Administratora zgodnie z tym, co przedstawiono w niniejszej polityce prywatności.

Administrator Danych (lub Administrator)

Osoba fizyczna lub prawna, organ władzy publicznej, serwis lub jakikolwiek inny organizm, który, pojedynczo lub w grupie, określa cele i środki przetwarzania danych osobowych oraz stosowane narzędzia, włączając w to środki bezpieczeństwa związane z funkcjonowaniem i wykorzystywaniem tej Strony Internetowej. Administrator Danych, jeśli nie jest to wskazane inaczej, jest administratorem tej Strony Internetowej.

Ta Strona Internetowa (lub ta Aplikacja)

Narzędzie hardware lub software, za pomocą którego są gromadzone i przetwarzane Dane Osobowe Użytkowników.

Usługa

Usługa dostarczana przez tę Stronę internetową, jak wskazano w powiązanych zasadach (jeśli takie istnieją) dotyczących tej strony/aplikacji.

Unia Europejska (lub UE)

Jeśli nie wskazano inaczej, każde odniesienie do Unii Europejskiej zawarte w tym dokumencie jest rozumiane jako dotyczące wszystkich aktualnych krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Plik Cookie

Niewielka porcja danych przechowywana w urządzeniu Użytkownika.


Odniesienia prawne

Niniejsza informacja dotycząca prywatności została sporządzona na podstawie wielu przepisów prawnych, włączając w to artykuły 13. i 14. Rozporządzenie (UE) 2016/679.

Jeśli nie wskazano inaczej, ta informacja dotycząca prywatności odnosi się wyłącznie do tej Strony Internetowej.

Ostatnia zmiana: 26 czerwca 2020